Szybka rejestracja

 • Szablony do rejestracji czasu pracy
 • Szybka i dokładna rejestracja za pomocą wbudowanego stopera
 • Prosta rejestracja poprzez widoki pojedynczych czynności, widoki dzienne i tygodniowe
 • Rejestracja dodatkowego stopnia realizacji (procent wykonania)
 • Prezentacja kontyngentu tygodniowego i zaksięgowanych już prac
 • Pełny obraz dla czasów pracy w projektach i Ticketach

Komfortowa rejestracja

 • Rejestracja czasu pracy z funkcją kalendarza i schematem tygodniowym
 • Indywidualna rejestracja czasu pracy na różne sposoby: włącznie z czasem rozpoczęcia, zakończenia, jak również z przerwą i ogólnym czasem trwania
 • Konfiguracja wariantu sposobu rejestracji na poziomie każdego pracownika
 • Rejestracja deklarowanych szacunkowych dodatkowych i pozostałych czasów pracy
 • Zgłoszenie gotowości (wykonania RCP) dla tygodniowych czasów pracy
 • Sprawdzenie pod kątem kompletności czasów pracy wg modelu czasu pracy
 • Opcje wyboru powodów dla niefakturowanych czasów pracy, jak również ich uwzględnienie w rozliczeniu
 • Blokada tygodnia kalendarzowego po zgłoszeniu gotowości wykonania RCP
 • RPC weryfikowane z rejestracją przyjść do pracy / wyjść z pracy konfigurowalna na poziomie każdego pracownika

Narzędzia administracyjne

 • Rejestracja czasów pracy w imieniu innych pracowników
 • Przeksięgowanie czasów pracy (w wielu projektach)
 • Eksport czasów pracy łącznie ze znacznikiem eksportu i blokadą edycji
 • Rejestracja RCP różnymi metodami - poprzez czasy Od/Do albo podanie czasu trwania dla każdego pracownika
 • Możliwość ustawienia rejestracji interwałów czasów pracy dla każdego pracownika
 • Przeksięgowanie czynności konfigurowalne dla każdego projektu
 • Możliwość ograniczenia w każdym projekcie rejestracji czasu pracy (RCP) na określony okres aktywności
 • Przeksięgowanie przydziałów specyficznych dla roli konfigurowalne dla każdego projektu
 • Pomocnicze centra kalkulacji kosztów do dokładnego rozliczenia czasów pracy
 • Zarządzanie nadgodzinami - konto godzin nadliczbowych łącznie z przeniesieniem salda i zaksięgowaniem ruchomego czasu pracy lub odbiorem nadgodzin
 • Możliwość wyboru procesów zatwierdzania dla czasów pracy
 • Przeksięgowania zbiorcze czasów pracy (włącznie z ich zatwierdzaniem)
 • Reguła określonego dnia dla czasów pracy wg. tzw. indywidulanego kalendarza pracy pracownika
 • Definicja dowolnych trybów kontrolnych dla zarejestrowanych czasów pracy (uruchomienie trybu wsadowego)
 • Cykliczny import rejestracji czasów z systemów obcych