Polityka prywatności na stronie internetowej

 

Poniżej udzielamy informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas i przysługujących Państwu w moc przepisów związanych z ochroną danych osobowych, roszczeń i praw.

Niniejsza polityka prywatności  wyjaśnia Państwu rodzaj , zakres i cel przetwarzania danych osobowych w ramach naszej witryny internetowej (nazywanej odtąd „stroną internetową“). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od używanych domen, systemów i urządzeń (np. komputer stacjonarny, urządzenia przenośne itd.).

Dane osobowe są wszystkimi danymi, odnoszącymi się do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy email, sposób postępowania użytkowników. Które dane są szczegółowo przetwarzane i w jaki sposób są one używane, zależy zasadniczo od wykorzystywanych usług.

 

1.    Kto odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić?

Organem odpowiedzialnym jest:

proventis GmbH

Alte Jakobstr. 83-84

10179 Berlin

Tel: +49 (0) 30 - 293 63 99 - 0

Fax: +49 (0) 30 - 293 63 99 – 50

E-Mail: kontakt@proventis.net

 

Z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych skontaktują się Państwo pod adresem: 

mip Consult GmbH

Adwokat Asmus Eggert

Wilhelm-Kabus-Straße 9

10829 Berlin

Tel: +49 (0) 30 - 2088999 - 0

datenschutz@proventis.net

www.sofortdatenschutz.de

 

2.    Z jakich źródeł i danych korzystamy? 

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w ramach używania naszej strony internetowej i ewent. naszego stosunku handlowego.

Podczas czysto informatycznego wykorzystania strony internetowej, a więc jeżeli się Państwo nie rejestrują czy też nie przekazują nam informacji w inny sposób, pobieramy tylko te dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Gdy wyświetlą Państwo naszą stronę internetową pobieramy następujące dane dostępowe, które są dla nas technicznie wymagane w celu zaprezentowania Państwu naszej strony internetowej i zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa. Do danych dostępowych należą adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT), treść żądania (tzn. nazwę konkretnie wywołanej strony internetowej), status dostępu/kod stanu HTTP, każdorazowo transferowana ilość danych, adres URL (odwiedzana wcześniej strona), system operacyjny i jego interfejs użytkownika, język i wersja jak również typ oprogramowania przeglądarki, zgłoszenie udanego wywołania.

Poza tym otrzymujemy Państwa dane osobowe, jeżeli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy albo e-mail. Danymi osobowymi  są tutaj np. nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu (nazywane odtąd „danymi kontaktowymi“).

 

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i Federalną Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (BDSG)w następujących celach i na bazie następujących podstaw prawnych:

Cele

Podstawa prawna

O ile udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych dla określonych celów, w szczególności w celu nawiązania kontaktu (np. poprzez nasz formularz kontaktowy wzgl. e-mail w celu edycji i realizacji wniosków, wysyłanie newsletterów, akwizycję telefoniczną, e-mail, SMS etc.) to istnieje zgodność z prawem tego przetwarzania na bazie Państwa zgody. Udzielona zgoda może zostać w każdym momencie odwołana. Proszę uwzględnić, że odwołanie obowiązuje dopiero w przyszłości. Nie dotyczy to przetwarzania, które nastąpiło przed odwołaniem.

Zgoda, Artykuł 6 Ustęp 1a RODO

Przy podjęciu kontaktu z nami (poprzez formularz kontaktowy albo e-mail) Państwa dane przetwarzane są ewentualnie wraz za ewent. udzieloną zgodą na edycję wniosku o kontakt i jej realizację również na bazie przeprowadzenia działań przedumownych, art. 6 Ust. 1b RODO.

Przeprowadzenie działań przedumownych na wniosek osoby, Art. 6 Ust. 1b RODO

Państwa dane dostępowe (patrz wymienione u góry w punkcie 2 dane) przetwarzamy w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych czy też strony trzeciej. Realizujemy przy tym w szczególności  uzasadnione interesy

•          Gwarancję bezpieczeństwa IT, w szczególności bezpieczeństwa strony internetowej;

•          Reklamę albo badanie rynku i opinii publicznej, jeżeli nie sprzeciwili się Państwo wykorzystaniu Państwa danych;

•          Wysuwanie roszczeń prawnych i obronę przy sporach prawnych;

W ramach wyważenia interesów w celu ochrony uzasadnionych interesów, Art. 6 Ust. 1f RODO

 


4. Kto otrzymuje moje dane ?

W ramach przedsiębiorstwa dostęp do Państwa danych otrzymują wydziały, które potrzebują ich do realizacji zobowiązać umownych i ustawowych.

Również zatrudniane przez nas osoby przetwarzające dane (art. 28 RODO) mogą otrzymać je w wyżej wymienionych celach. Są to przedsiębiorstwa w kategoriach usług informatycznych, usług drukowania, telekomunikacji, doradztwa i konsultingu jak również dystrybucji i marketingu. Jeżeli  przydzielamy osoby do przetwarzania danych w celu udostępnienia naszych usług to podejmujemy odpowiednie działania prawne jak również odpowiedniedziałania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi.

Przekazanie danych do strony trzeciej odbywa się tylko w ramach wymogów ustawowych. Przekazujemy dane stronie trzeciej tylko wówczas gdy jest to wymagane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do celów umownych albo w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO w ekonomicznej i efektywnej działalności naszego przedsiębiorstwa albo jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.  

 

5. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć albo oszustw) informacje na temat logów zapisywane są na czas trwania maksymalnie czternastu dni i następnie są usuwane (patrz u góry punkt 2). Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych są wyłączone z kasowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia poszczególnego incydentu.

Jeżeli jest to wymagane przetwarzamy i zapisujemy Państwa dane osobowe na czas trwania naszego stosunku handlowego, co obejmuje przykładowo również początek i realizację umowy poprzez formularz kontaktowy albo poprzez e-mail.  

Ponadto podlegamy różnym zobowiązaniom przechowywania i dokumentowania, wynikającym między innymi z kodeksu handlowego (kh) i ordynacji podatkowej (op). Narzucone tam terminy przechowywania wzgl. dokumentowania wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

Ostatecznie okres przechowywania danych jest oceniany również zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, które mogą wynosić  na przykład zgodnie z §§ 195 i kolejnymi kodeksu cywilnego (BGB)z reguły 3 lata, w określonych przypadkach jednak również do trzydziestu lat, przy czym regularny termin przedawnienia wynosi trzy lata.

 

6. Czy dane są przekazywane do państw trzecich czy też do organizacji międzynarodowej?

Dane oddane do dyspozycji przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej jak również  w USA. Proszę uwzględnić, że wraz z odbiorcami Państwa danych dla państw bez uchwały o adekwatności ochrony komisji wg artykułu 45 GDPR, tak jak ma to miejsce w USA, albo zapewniamy, żeby były one certyfikowane wg tarczy prywatności  EU – USA (jak np. Google) albo uzgodniliśmy z tymi odbiorcami standardowe klauzule dotyczące ochrony danych UE. Odbywa się to w celu ochrony Państwa danych oraz uzyskania właściwego poziomu ochrony dla Państwa danych osobowych.

 Mają Państwo możliwość otrzymania kopii standardowych klauzuli dotyczących ochrony danych UE albo uzyskać do nich wgląd. W miarę potrzeby proszę zwracać się do nas poprzez podane pod punktem 1 dane kontaktowe.

 

7. Jakie prawa ochrony danych posiadam ?

Każda osoba, której dane dotyczą posiada

  • prawo do informacji wg art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania wg art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia wg art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania wg art. 18 RODO jak również
  • prawo do przenoszenia danych z art. 20 RODO.

Co więcej mogą Państwo odwołać zgodę zasadniczo ze skutkiem w przyszłości .

Ponadto przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG).

Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić Państwa prawo do sprzeciwu wg art. 21 RODO:

Informacja na temat Państwa prawa do sprzeciwu wg art. 21 RODO

Posiadają Państwo prawo, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji , w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych oparty na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie ogólnym) i art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) ; dotyczy to również opartego na tym przepisie profilowania w myśl art. 4 nr 4 RODO, które to używamy do analizy ankiet czy też do celów reklamowych. 

 

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, to nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać zaistnienie wystarczających, podlegających ochronie powodów do przetwarzania, które to przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, czy też przetwarzanie służy dochodzeniu, posiadaniu lub obronie roszczeń.

 

W indywidualnym przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej. Posiadają Państwo prawo , w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu reklamy tego rodzaju ; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takową reklamą bezpośrednią.  Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celach reklamy bezpośredniej, to nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych dla tych celów.

 

Sprzeciw może zostać wniesiony nieformalnie i nie będą naliczane żadne inne koszty poza kosztami transferu zgodnie z taryfami podstawowymi. Sprzeciw należy wnieść, jeżeli to możliwe do:

 

proventis GmbH

Alte Jakobstr. 83-84

10179 Berlin

albo poprzez e-mail do:

widerspruch@proventis.net

  

8. W jakim stopniu istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnym przypadku z profilowaniem włącznie?

W ramach dostępu do naszej strony internetowej wzgl. w ramach nawiązywania kontaktu poprzez formularz albo e-maiI nie stosujemy zasadniczo w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji zgodnie z art. 22 RODO. Jeżeli w indywidualnych przypadkach zastosujemy tą metodę, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie, o ile jest to ustawowo wymagane. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany w celu oceny określonych aspektów osobistych (profilowanie).

 

9. Czy mają Państwo obowiązek udostępnienia danych ? 

W ramach naszej strony internetowej muszą Państwo udostępnić te dane osobowe, które są wymagane do korzystania z naszej strony internetowej ze względów technicznych wzgl. ze względów bezpieczeństwa informatycznego. O ile nie dostarczą Państwo wyżej wymienionych danych to nie będą mogli Państwo używać naszej strony internetowej.

W ramach nawiązywania kontaktu poprzez formularz czy też e-mail muszą Państwo udostępnić tylko te dane osobowe, które wymagane są do przetworzenia Państwa zapytania. W przeciwnym przypadku nie będziemy mogli przetworzyć Państwa zapytania.

 

10. Newsletter

Za pomocą następujących wskazówek informujemy Państwa o naszym Newsletterze jak również procesie logowania i procedurze tranzytowej jak również uświadamiamy Państwu posiadane prawa. O ile subskrybują Państwo nasz Newsletter, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie Newslettera i opisanych procedur.   

Wysyłamy nasz kalendarz wydarzeń i dalsze e-maile z informacjami reklamowymi (zwane odtąd „Newsletterem”) tylko za zgodą  odbiorców albo na mocy podstawy prawnej. Otrzymają Państwo wówczas nasz Newsletter z informacjami na temat proventis, Blue Ant i naszych wydarzeń.

Rejestracja do nowego Newslettera odbywa się w tak zwanej procedurze podwójnego sprawdzania. To znaczy po zarejestrowaniu w nowym Newsletterze wyślemy Państwu e-mail, w którym poprosimy Państwa o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to służy w tym celu, żeby  do Newslettera rejestrowały się tylko osoby, które rzeczywiście posiadają dostęp do podanego w formularzu adresu e-mail.  Protokołujemy rejestracje  do biuletynu, aby udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi.  Obejmuje to zapisywanie czasów rejestracji i zatwierdzania jak również adresu IP. Do przesyłania używamy Sugar CRM, który jest hostowany na wynajętym przez nas serwerze z siedzibą w Niemczech.

Do zgłoszenia się do Newslettera wystarczy, że podadzą Państwo adres e-mail. Opcjonalnie poprosimy Państwa o nazwisko w celu podania osobowej formy zwrotu w Newsletterze.

Wysyłka Newsletterów odbywa się na podstawie zgody odbiorców wg art. 6 ust. 1a GDPR i § 7 ust. 2 nr 3 UZNK wzgl. na podstawie ustawowego zezwolenia § 7 art. 3 UZNK.

Protokołowanie procedury zgłoszenia odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust.1f GDPR i służy do potwierdzenia zgody w odbiorze Newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego Newslettera tzn. w dowolnym momencie anulować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.  Link do rezygnacji z otrzymywania Newslettera znajdą Państwo na końcu każdego z naszych Newsletterów.  Jeżeli użytkownicy zgłosili tylko chęć otrzymywania Newslettera i następnie zrezygnowali z tego zgłoszenia to Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

11. Cookies

Pliki Cookies to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i zapisywane tam w celu późniejszego pobrania. Cookies to małe pliki czy też pozostałe rodzaje przechowywania informacji. Pliki Cookies są wykorzystywane do celów bezpieczeństwa naszej strony internetowej (np. do optymalnej prezentacji strony internetowej na różnych urządzeniach) albo do zapisu Państwa decyzji przy potwierdzeniu naszej wtyczki Cookie Banner.

Używamy „Session - Cookies”, które są przechowywane tylko przez czas trwania bieżącej wizyty na naszej stronie internetowej i częściowo umożliwiają w ogóle korzystanie z naszej oferty online. W „Session – Cookie” zapisywany jest wygenerowany losowo unikalny numer identyfikacyjny tzw. ID sesji. Poza tym Cookie zawiera informację na temat pochodzenia i okresie przechowywania. „Session – Cookies” są usuwane są najpóźniej po zakończeniu korzystania z naszej strony i zamknięciu przeglądarki.

Na temat używania plików Cookies w ramach śledzenia strony internetowej poinformujemy Państwa w kolejnych rozdziałach.

Jeżeli nie chcą Państwo, żeby pliki Cookies nie były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo dezaktywować odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych Państwa przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Proszę uwzględnić, że dezaktywacja plików Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcji tej strony internetowej.

Mogą Państwo sprzeciwić się użyciu plików Cookies służących do śledzenia strony internetowej i celach reklamowych poprzez sieciową kampanię reklamową http://optout.networkadvertising.org/ albo amerykańską stronę internetową http://www.aboutads.info/choices albo europejską stronę internetową http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

 

12. Google Analytics

 

Stosujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów, tzn. naszego interesu w kwestii optymalizacji i ekonomicznej eksploatacjinaszej strony internetowej, usługę analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Usługa analizy internetowej wykorzystuje pliki Cookies. Generowane przez ten plik Cookie informacje na temat używania naszej strony internetowej przenoszone są z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności i oferuje dzięki temu gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych, patrz https://www.privacyshield.gov/.

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej strony internetowej przez naszych użytkowników, aby sporządzić raporty dotyczących działań w ramach tej strony i świadczyć względem nas dalsze usługi związane z korzystaniem z niej. Mogą być przy tym tworzone z przetworzonych danych pseudonimowe profile użytkowania.

Korzystamy z Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP.  Oznacza to że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich lub innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Tylko w przypadkach wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Przesłany przez przeglądarkę użytkownika adres IP  nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Użytkownicy uniknąć mogą przechowywania plików Cookies dzięki odpowiedniemu ustawieniu oprogramowania przeglądarki ; Użytkownicy mogą uniknąć ponadto gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując podaną pod poniższym linkiem wtyczką przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i wnoszenia sprzeciwu uzyskają Państwo na stronach internetowych Google: https://www.google.de

 

13. Dalsze usługi

Retargeting/Remarketing

Używamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów , tzn. naszego interesu  w analizie i optymalizacji naszej strony internetowej w rozumieniu  art. 6 ust. 1f RODO usługi remarketingowe (krótko „usługi remarketingowe Google”) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google jest certyfikowany zgodnie z porozumieniem  EU-US-Privacy-Shield, które gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov).

O remarketingu mówi się, jeżeli użytkownikowi prezentowane są reklamy produktów lub innych usług, którymi interesował się on na innych stronach internetowych. Użytkownikom są prezentowane w idealnym przypadku tylko reklamy, które odpowiadają ich potencjalnym zainteresowaniom. Usługi remarketingowe Google umożliwiają nam implementację techniczną i wyświetlanie reklam na naszej stronie internetowej wzgl. produktów i usług na innych stronach internetowych w sposób bardziej ukierunkowany.  

Aby to zrobić to przy wyświetleniu naszych albo innych stron internetowych, na których aktywne są usługi remarketingowe Google, wykonywany jest kod programu Google i zostają zintegrowane ze stroną internetową tzw. „Web Beacons” (niewidoczne obrazki). Ponadto na urządzeniu użytkowników ustawiane są indywidualne pliki Cookies. W plikach tych odnotowane zostanie, które strony internetowe otworzył użytkownik, jakimi treściami się on interesuje i jakie reklamy kliknął. Ponadto zapisywane są informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, stron linkujących, czasu odwiedzin jak również pozostałe dane na temat korzystania ze strony internetowej. Rejestrowany jest również adres IP użytkowników. W ramach Google-Analitycs w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym  adres IP jest jednakże skracany i tylko w wyjątkowych przypadkach przenoszony w pełnej długości na serwer Google w USA i następnie tam skracany.        Wymienione wyżej dane mogą zostać powiązane przez Google również z danymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi w tym momencie inne strony internetowe, wyświetlane będą mu reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkowników są przetwarzane w ramach usług remarketingowych pseudonimowo. Oznacza to, że Google nie przetwarza żadnych danych osobowych jak nazwisko użytkownika albo jego e-mail lecz istotne dane tylko w oparciu o pliki Cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników.  W związku z tym z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, lecz tylko dla tego urządzenia, na którym znajdują się poszczególne pliki Cookie. Jeżeli użytkownik Google wyraźnie zezwolił na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji to powyższe nie ma zastosowania. Zebrane dane zostaną wówczas przesłane do Google i zachowane na serwerach Google w USA.

Do remarketingu używamy programu reklamowego online „Google AdWords“. Tutaj dla każdego klienta AdWords firmy Google, a więc również dla nas zostaje postawiony przy użytkowniku dedykowany plik „Conversion-Cookie“. Informacje zebrane przy pomocy tego pliku Cookie są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla nas jako klientów AdWords. Dowiadujemy się w ten sposób o całkowitej liczbie użytkowników , którzy kliknęli na nasze reklamy i zostali przekierowani na naszą stronę wyposażoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkowników.

Dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google uzyskają Państwo na stronie https://www.google.com,  polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec opartych na zainteresowaniach reklamom Google mogą Państwo skorzystać z udostępnionych przez Google klauzuli opt-out : http://www.google.com/ads/preferences.

Oferty usługowe

Stosujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1f RODO, tzn. naszego interesu w kwestii optymalnej witryny internetowej, usługi ofertowe usługodawców zewnętrznych. Usługodawcom tym przekazywany jest adres IP użytkowników. Adres IP jest technicznie wymagany do wyświetlenia treści.  Usługodawcy mogą wykorzystywać tak zwane „Web-Pixel” (niewidoczne obrazki, nazywane również „Web Beacons”) do celów analizy i marketingu. Dzięki „Web-Pixel „ można przeanalizować informacje takie jak ruch odwiedzających na wykorzystywanej stronie internetowej. Usługodawcy zewnętrzni mogą przechowywać informacje w plikach Cookie na urządzeniach użytkowników.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujących usługodawców zewnętrznych:

  • Zewnętrzne czcionki Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Die Integracja czcionek Google odbywa się poprzez wywołanie serwera w Google (z reguły w USA). Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • Mapy „Google Maps“-Karten usługodawcy zewnętrznego Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
  • Filmy “YouTube” usługodawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrona prywatności: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • Wykorzystujemy czat w czasie rzeczywistym (Zendesk Chat). Dostawcą jest firma Zendesk Inc., (“Zendesk”), 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, USA. W celu umożliwienia działania czatu wykorzystuje się pliki Cookie. Mogą Państwo zrezygnować z ustawienia plików Cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Wywołanie okna czatu powoduje utworzenie połączenia z serwerami Zendesk.  Państwa adres IP zostanie przeniesiony i zapisany.  Wszystkie zebrane w związku z czatem dane (np. data i godzina zapytania, nazwa wywołanej strony internetowej, status dostępu/kod stanu HTTP, adres URL (odwiedzana wcześniej strona), typ i wersja przeglądarki) są zapisywane wyłącznie na serwerach europejskich Zendesk. Przebieg czatu jest przez nas usuwany po najpóźniej czterech tygodniach. Jeżeli wyślą nam Państwo poprzez narzędzie do czatu dokumenty aplikacyjne to zostaną one pobrane i zapisane w procesie aplikacji. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o pracę, to dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po sześciu miesiącach. Dalsze informacje mogą Państwo uzyskać z polityki prywatności Zendesk: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy

Przedstawicielstwo w Polsce

COMPASS S.A.
Justyna Gębala
ul. J. Lea 114
30-133 Kraków
+48 (0)12 42 87 500
blueant@compass.pl

Marketing

Simone Wesche
+49 (0)30 293 63 99 - 10
marketing@proventis.net

proventis GmbH

+49 (0)30 293 63 99 - 0
Alte Jakobstr. 83/84
10179 Berlin